O firmieOfertaPrawodawstwoAromatyKontaktNowościReceptury aplikacyjne  
 
 
KONTAKT
ANKIETA SAMOOCENY DOSTAWCY
 FORMULARZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
 
Informujemy, że zgodnie z wymaganiami naszych systemów ISO 9001 i ISO 22000 dokonujemy zakupów wyrobów i usług wyłącznie od dostawców kwalifikowanych. W związku z powyższym prosimy o wypełnienie poniższej ankiety i odesłanie jej w ciągu 7 dni. Zawarte w niej informacje uwzględniane będą przy ocenie i kwalifikacji dostawcy.

Nazwa firmy:
Adres:
1. Czy Państwa firma posiada wdrożony i utrzymywany System Zarządzania Jakością?
  Tak     Nie
a) jeżeli tak, to czy system jest certyfikowany?
  Tak     Nie
proszę podać datę certyfikacji, numer certyfikatu i jednostkę certyfikującą:
jeżeli system jest certyfikowany, to proszę podać zakres objęty certyfikatem:
b) jeżeli system nie jest certyfikowany, to czy jest to planowane w najbliższej przyszłości?
  w przeciągu roku     w dalszej przyszłości   
2. Czy posiadacie Państwo specyfikacje surowców, opakowań materiałów pomocniczych uzgodnione z dostawcami w formie pisemnej?
  Tak     Nie
3. Czy do wszystkich dostarczanych produktów są dostępne świadectwa zgodności / atesty odpowiednio do wymagań prawnych i uzgodnień z klientami?
  Tak     Nie
4. Czy dostawy surowców są kontrolowane?
  Tak     Nie
jeżeli tak, to proszę podać w jaki sposób i jak często:
5. Czy korzystacie z surowców modyfikowanych genetycznie?
  Tak     Nie
jeżeli tak, to proszę podać w jaki sposób chronicie Państwo towary niemodyfikowane genetycznie przed wtórnym zanieczyszczeniem:
6. Czy posiadacie Państwo procedurę wyboru i oceny dostawców?
  Tak     Nie
w jaki sposób i z jaką częstotliwością są oni oceniani:
7. Czy prowadzicie kontrole w trakcie procesu produkcji?
  Tak     Nie
8. Czy prowadzicie kontrolę wyrobu gotowego
  Tak     Nie
jakiego rodzaju
  jakościową     ilościową   
proszę podać z jaką częstotliwością przeprowadzana jest kontrola:
9. Czy posiadacie Państwo własne laboratorium?
  Tak     Nie
jeżeli tak, to jakie badania przeprowadzacie Państwo sami:
jakie badania zlecacie na zewnątrz i jak często:
10. Czy prowadzone są zapisy dokumentujące wyniki kontroli i badań: surowców, opakowań wyrobów gotowych?
  Tak     Nie
11. Czy używamy w Państwa firmie sprzęt kontrolno-pomiarowy jest nadzorowany przez specjalistyczna firmę zewnętrzną?
  Tak     Nie
jeśli tak, to jaką?
12. W jaki sposób eliminują Państwo obecność szkła, twardego plastiku w wyrobach gotowych?
13. Jakie środki / urządzenia są stosowane w kontroli odnośnie ciał obcych metalicznych i na jakim etapie produkcji są one stosowane?
14. Jakie rodzaje metali są w stanie wykryć stosowane urządzenia (żelazne, nieżelazne, stal nierdzewna)?
15. Jakie najmniejsze cząstki są w stanie wykryć stosowane urządzenia [mm]?
16. Jakie środki / urządzenia są stosowane w kontroli odnośnie ciał obcych niemetalicznych i na jakim etapie produkcji są one stosowane?
17. Jakie najmniejsze cząstki są w stanie wykryć stosowane urządzenia [mm]?
18. Czy w zakładzie są wyodrębnione strefy wysokiego i niskiego ryzyka?
  Tak     Nie
jeśli tak, to czy są one w pełni oddzielone?
  Tak     Nie
19. Czy jest realizowany udokumentowany program mycia i dezynfekcji?
  Tak     Nie
20. Czy usługa mycia i dezynfekcji jest zlecana specjalistycznej firmie zewnętrznej?
  Tak     Nie
jeśli tak, to jakiej?
21. Czy jest wydzielony magazyn środków chemicznych z nadzorowanym dostępem?
  Tak     Nie
22. Czy dostarczane produkty są przechowywane w magazynie zewnętrznym?
  Tak     Nie
jeśli tak, to czy podlega on takim samym standardom jak zakład produkcyjny?
  Tak     Nie
23. Czy surowce i wyroby gotowe są magazynowane w warunkach kontrolowanych?
  Tak     Nie
24. Czy środki transportu są regularnie kontrolowane pod względem zgodności z wymaganiami prawnymi i uzgodnieniami z klientami?
  Tak     Nie
25. Czy usługa transportu produktów do klienta jest zlecana firmie zewnętrznej?
  Tak     Nie
jeśli tak, to czy podlega ona takiej samej kontroli jak transport własny?
  Tak     Nie
26. Czy posiadają Państwo system zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami?
  Tak     Nie
27. Czy wszyscy pracownicy są szkoleni z zakresu systemu zarządzania jakością i czy sporządzane są zapisy ze szkoleń?
  Tak     Nie
28. Czy wszystkie osoby wchodzące na obszar produkcji / magazynowania są świadome zasad obowiązujących na zakładzie?
  Tak     Nie
29. Czy jest wymagane podpisane deklaracji dotyczące stanu zdrowia przez osoby wizytujące zakład?
  Tak     Nie
30. Czy posiadają Państwo udokumentowany i wdrożony system:
  identyfikalności wyrobu gotowego
  postępowania z wyrobem niezgodnym, obejmujący wycofanie z rynku
  postępowania z reklamacjami od klientów
31. Czy klienci są na bieżąco informowani o wszelkich zmianach w dostarczanych towarach / parametry fizyko-chemiczne, mikrobiologiczne, alergeny, GMO?
  Tak     Nie
Osoba wypełniająca ankietę:
E-mail:                                                         Telefon kontaktowy:

Wydrukuj ankietę