O firmieOfertaPrawodawstwoAromatyKontaktNowościReceptury aplikacyjne  
 
 
KONTAKT
ANKIETA SAMOOCENY DOSTAWCY OPAKOWAŃ
 FORMULARZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
 
Informujemy, że zgodnie z wymaganiami naszych systemów ISO 9001 i ISO 22000 dokonujemy zakupów wyrobów i usług wyłącznie od dostawców kwalifikowanych. W związku z powyższym prosimy o wypełnienie poniższej ankiety i odesłanie jej w ciągu 7 dni. Zawarte w niej informacje uwzględniane będą przy ocenie i kwalifikacji dostawcy.

Nazwa firmy:
Adres:
1. Czy Państwa firma posiada wdrożony i utrzymywany System Zarządzania Jakością?
  Tak     Nie
a) jeżeli tak, to czy system jest certyfikowany?
  Tak     Nie
proszę podać datę certyfikacji, numer certyfikatu i jednostkę certyfikującą:
jeżeli system jest certyfikowany, to proszę podać zakres objęty certyfikatem:
b) jeżeli system nie jest certyfikowany, to czy jest to planowane w najbliższej przyszłości?
  w przeciągu roku     w dalszej przyszłości   
2. Czy posiadacie Państwo specyfikacje surowców, opakowań, materiałów pomocniczych uzgodnione z dostawcą w formie pisemnej?
  Tak     Nie
3. Czy do wszystkich dostarczanych produktów są dostępne świadectwa zgodności / atesty odpowiednio do wymagań prawnych i uzgodnień z klientami?
  Tak     Nie
4. Czy posiadacie Państwo procedurę wyboru i oceny dostawców?
  Tak     Nie
w jaki sposób i z jaką częstotliwością są oni oceniani:
5. Czy prowadzicie kontrole w trakcie procesu produkcji?
  Tak     Nie
6. Czy prowadzicie kontrolę wyrobu gotowego?
  Tak     Nie
jakiego rodzaju?
  jakościową     ilościową   
proszę podać z jaką częstotliwością przeprowadzana jest kontrola:
7. Czy w zakładzie są wyodrębnione strefy wysokiego i niskiego ryzyka?
  Tak     Nie
jeśli tak, to czy są one w pełni oddzielone?
  Tak     Nie
8. Czy jest realizowany udokumentowany program mycia i dezynfekcji?
  Tak     Nie
9. Czy usługa mycia i dezynfekcji jest zlecana specjalistycznej firmie zewnętrznej?
  Tak     Nie
jeśli tak, to jakiej?
10. Czy dostarczane produkty są przechowywane w magazynie zewnętrznym?
  Tak     Nie
jeśli tak, to czy podlega on takim samym standardom jak zakład produkcyjny?
  Tak     Nie
11. Czy surowce i wyroby gotowe są magazynowane w warunkach kontrolowanych?
  Tak     Nie
12. Czy środki transportu są regularnie kontrolowane pod względem zgodności z wymaganiami prawnymi i uzgodnieniami z klientami?
  Tak     Nie
13. Czy usługa transportu produktów do klienta jest zlecana firmie zewnętrznej?
  Tak     Nie
jeśli tak, to czy podlega ona takiej samej kontroli jak transport własny?
  Tak     Nie
14. Czy posiadają Państwo system zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami?
  Tak     Nie
15. Czy wszyscy pracownicy są szkoleni z zakresu systemu zarządzania jakością i czy sporządzane są zapisy ze szkoleń?
  Tak     Nie
16. Czy klienci są na bieżąco informowani o wszelkich zmianach w dostarczanych towarach / parametry fizyko-chemiczne, mikrobiologiczne, alergeny, GMO?
  Tak     Nie
Osoba wypełniająca ankietę:
E-mail:                                                         Telefon kontaktowy:

Wydrukuj ankietę