OLEJE I TŁUSZCZE ROŚLINNE ORAZ Z

OLEJE I TŁUSZCZE ROŚLINNE ORAZ ZWIERZĘCE.

PN-ISO-660

Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości

Trzy metody (dwie miareczkowe i jedną potencjometryczną) oznaczania kwasowości olejów i tłuszczów roślinnych oraz zwierzęcych.

PN-ISO-661

Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Przygotowanie próbki do badań.

Sposoby przygotowania próbki do badań otrzymanej z próbki laboratoryjnej olejów i tłuszczów roślinnych oraz zwierzęcych, przeznaczonej do celów analitycznych.

PN-EN 1528-1

Żywność o wysokiej zawartości tłuszczu. Oznaczanie zawartości pestycydó LISTNUM 1) i polichlorowanych bifenyli PZWS.

Metody oznaczania pozostałości pestycydów i polichlorowanych bifenyli PCBs w żywności o wysokiej zawartości tłuszczu.

PN-EN 1528-2

Żywność o wysokiej zawartości tłuszczu. Oznaczanie zawartości pestycydów i polichlorowanych bifenyli PCBs.Ekstrakcja tłuszczów, pestycydow i PCBs oraz oznaczanie zawartości tłuszczu.

Procedury analityczne ekstrakcji tłuszczu zwierającego pozostałości pestycydów i polichlorowanych bifenyli z różnych grup artykułów żywnościowych o wysokiej zawartości tłuszczu.

PN-ISO 3657

Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby zmydlenia.

Metoda oznaczania liczby zmydlenia olejów i tłuszczów roślinnych oraz zwierzęcych

PN-EN ISO 663

Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń nierozpuszczalnych.

Metoda oznaczania zawartości zanieczyszczeń nierozpuszczalnych w olejach i tłuszczach roślinnych oraz zwierzęcych.

PN-ISO 3960

Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby nadtlenkowej.

Metoda oznaczania liczby nadtlenkowej olejów i tłuszczów roślinnych oraz zwierzęcych.

PN-ISO 3961

Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby jodowej.

Metoda oznaczania liczby jodowej olejów i tłuszczów roślinnych i zwierzęcych.

PN- ISO 5509

Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce- Przygotowanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych

Metody przygotowania estrów metylowych i kwasów tłuszczowych.

PN-ISO 5555

Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. obieranie próbek.

Metody pobieranie próbek surowych bądź przetworzonych olejów i tłuszczów roślinnych oraz zwierzęcych, niezależnie od surowca z jakiego pochodzą i niezależnie od ich konsystencji. Norma opisuje również stosowana podczas tego procesu aparaturę.

PN-ISO 6320

Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie współczynnika załamania światła.

Metoda oznaczania współczynnika załamania światła olejów i tłuszczów roślinnych oraz zwierzęcych.

PN-ISO 6321

Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie punktu topnienia w kapilarze otwartej ( punkt płynięcia).

Dwie metody oznaczania punktu topnienia w kapilarze otwartej, powszechnie znanego punktu płynięcia, w olejach i tłuszczach roślinnych oraz zwierzęcych.

PN-ISO 6883

Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Wyznaczanie umownego stosunku masy do objętości („ ciężaru litra w powietrzu”)

Metoda wyznaczania stosunku masy w powietrzu do objętości (ciężaru litra w powietrzu) olejów i tłuszczów roślinnych oraz zwierzęcych, zwanych dalej tłuszczami, stosowana w celu zamiany objętości na masę lub masy na objętość

PN-ISO 6886

Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie stabilności oksydatywnej (Test przyspieszonego utleniania)

Metoda oznaczania stabilności oksydatywnej olejów i tłuszczów. Stosuje się ją  do rafinowanych olejów i tłuszczów roślinnych oraz zwierzęcych.

PN-EN ISO 8292

Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie zawartości fazy stałej. Metoda pulsacyjnego magnetycznego rezonansu jądrowego.

Metoda oznaczania zawartości fazy stałej w olejach i tłuszczach roślinnych oraz zwierzęcych z zastosowaniem niskorozdzielczego pulsacyjnego rezonansu jądrowego.

PN-EN ISO 8294

Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie zawartości miedzi, żelaza i niklu. Metoda absorpcji atomowej z użyciem pieca grafitowego.

Metoda oznaczania śladowych ilości miedzi, żelaza i niklu w olejach i tłuszczach roślinnych oraz zwierzęcych.

PN-EN ISO 8420

Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie zawartości związków polarnych.

Metoda oznaczania zawartości związków polarnych w olejach i tłuszczach roślinnych oraz zwierzęcych.

PN-V-74006

Słonina konserwowa specjalna.

Zastosowanie normy w produkcji w w obrocie między dostawcą a odbiorca specjalnym.

PN-EN ISO 12193

Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie zawartości ołowiu. Metoda absorpcji atomowej z użyciem pieca grafitowego.

Metoda oznaczania śladowych ilości ołowiu w olejach i tłuszczach roślinnych oraz zwierzęcych.

PN-EN 12393-2

Żywności o niskiej zawartości tłuszczu. Metody oznaczania pozostałości pestycydów za pomocą chromatografii gazowej z wykorzystaniem detektorów selektywnych. Metody ekstrakcji  i oczyszczania.

Metody ekstrakcji i oczyszczania próbek żywności o niskiej zawartości tłuszczu, będących częścią procedury analitycznej oznaczania ilościowego pozostałości pestycydow.

PN-85 A-85800

Słonina.

Przedmiotem normy jest słonina surowa, mielona, solona, wędzona, paprykowana i konserwowa.

PN-90 A- 85802

Tłuszcze zwierzęce jadalne topione.

Tłuszcze zwierzęce jadalne topione- smalec i łój topiony.

PN-84 A-85803

Tłuszcze zwierzęce jadalne- metody badań.

Metody analitycznego badania jakości tłuszczów zwierzęcych jadalnych topionych; sposoby prowadzenia chemicznych, fizycznych i organoleptycznych oznaczeń.

PN-88 A-85804

Tłuszcze zwierząt rzeźnych. Podstawowe nazwy, określenia i klasyfikacja.

Podstawowe nazwy, określenia i klasyfikacja tłuszczów zwierząt rzeźnych poddanych ubojowi lub padłych wg rodzajów tłuszczów i ich przeznaczenia

PN-89A-85816

Tłuszcze zwierzęce surowe jadalne.

Tłuszcze zwierzęce surowe, jadalne, uznane przez Weterynaryjną Inspekcję Sanitarną za zdatne do spożycia bez zastrzeżeń.

PN-A-86901

Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Tłuszcze kuchenne.

Norma dotyczy tłuszczów przeznaczonych do celów kuchennych.

PN-A-86902

Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Tłuszcze cukiernicze i piekarskie.

Rafinowane tłuszcze, przeznaczone do celów cukierniczych i piekarskich.

PN-A-86903

Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Tłuszcze przeestryfikowane.

Rafinowane tłuszcze przeestryfikowane, przeznaczone głównie do produkcji margaryn.

PN-A-86904

Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Lecytyna rzepakowa i sojowa.

Metody badań lecytyny rzepakowej i sojowej, uzyskanej jako produkt uboczny w procesie hydratacji olejów przeznaczonych do celów spożywczych

PN-A-86908

Oleje i tłuszcze roślinne. Rafinowane oleje roślinne

Wymagania i metody badań rafinowanych olejów roślinnych i ich mieszanin, przeznaczonych do celów jadalnych.

PN-A-86909

Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Rafinowane tuszce uwodornione.

Rafinowane tłuszcze uwodornione przeznaczone do wyrobu margaryn, tłuszczów cukierniczych, piekarskich i kuchennych.

PN-73 A-86912

Tłuszcze roślinne jadalne. Metody badań. Oznaczanie zawartości wody i substancji lotnych.

Oznaczanie zawartości wody i substancji lotnych w olejach i tłuszczach roślinnych.

PN-60 A-86913

Tłuszcze roślinne jadalne. Metody badań. Oznaczanie substancji tłuszczowej.

Oznaczanie substancji tłuszcowej w tłuszczach roślinnych jadalnych i ich emulsjach.

PN-60 A-86924

Tłuszcze roślinne jadalne. Metody badań. Wykrywanie obecności aldehydu epihydrowego.

Wykrywanie w tłuszczach roślinnych jadalnych obecności aldehydu epihydrynowego, który daje reakcję barwną z floroglucyną w obecności kwasu solnego (próba Kreisa.).

PN-A-86929

Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań chemicznych i fizykochemicznych.

Normę stosuje się przy pobieraniu i przygotowaniu próbek wszystkich typów margaryn do badań metodami chemicznymi i/ lub fizykochemicznymi.

PN-92 A-86932

Tłuszcze roślinne jadalne. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Podstawowe wymagania dotyczące pakowania, przechowywania i transportu tłuszczów roślinnych jadalnych.

PN-A-86933

Tłuszcze roślinne jadalne. Metody badań. Określanie zawartości substancji tłuszczowej w margarynie.

Określenie zawartości substancji tłuszczowej w margarynie o zawartości fazy wodnej nie większej niż 50% (m/m) bez dodatku stabilizatorów, na podstawie oznaczania zawartości wody i suchej masy beztłuszczowej.

PN-A-86934

Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Spektrofotometryczne oznaczanie barwy.

Oznaczanie barwy olejów i tłuszczów roślinnych za pomocą pomiaru absorbancji przy określonych długościach fal w zakresie widzialnym.

PN-A-86935

Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Ocena sensoryczna smakowitości metodą punktową rafinowanych olejów i tłuszczów.

Stosowana przy ocenie smakowitości rafinowanych olejów i tłuszczów przeznaczonych do bezpośredniego spożycia oraz do przetwórstwa. Zasada oceny polega na określeniu smakowitości według pięciopunktowej skali ocen, przy czym najwyższą ocenę otrzymują oleje i tłuszcze o czystej, neutralnej smakowitości.

PN-A-86936

Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Ocena sensoryczna margaryn metodą punktową.

Stosuje się do jakościowej oceny następujących grup margaryn (również z dodatkiem tłuszczu mlekowego): miękkie (w kubkach) powyżej 55%tłuszczu, miękkie ( w kubkach)poniżej 55% tłuszczu, twarde ( w kostkach i blokach)

PN-A-86938

Margaryna. Badania mikrobiologiczne.

Badania mikrobiologiczne margaryny. Normą objęto następujące metody badań: wykrywanie obecności bakterii z grupy coli, wykrywanie obecności gronkowców chorobotwórczych, wykrywanie obecności pałeczek z rodzaju Salmonella, oznaczanie liczby drożdży i pleśni metoda płytkową w temp.25C

PN-A-86939-1

Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie zawartości metali ciężkich metodą atomowej spektrometrii emisyjnej. Przygotowanie próbek do badań.

Przygotowanie próbek tłuszczów roślinnych i zwierzęcych w celu badania zawartości pierwiastków śladowych metoda atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie.

PN-A-86939-2

Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie zawartości metali ciężkich metoda atomowej spektrometrii emisyjnej. Oznaczanie zawartości żelaza.

Oznaczania zawartości żelaza w olejach i tłuszczach roślinnych oraz zwierzęcych metodą atomowej spektrometrii emisyjnej ze sprzężoną indukcyjnie plazmą.

PN-A-86939-3

Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie zawartości metali ciężkich metoda atomowej spektrometrii emisyjnej. Oznaczanie zawartości miedzi.

Oznaczanie zawartości miedzi w olejach i tłuszczach roślinnych oraz zwierzęcych metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze sprzężoną indukcyjnie plazmą.

PN-A-86939-4

Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie zawartości metali ciężkich metoda atomowej spektrometrii emisyjnej. Oznaczanie zawartości arsenu.

Oznaczanie zawartości metali ciężkich metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze sprzężoną indukcyjnie plazmą

PN-A-86939-5

Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie zawartości metali ciężkich metodą atomowej spektrometrii emisyjnej. Oznaczanie zawartości ołowiu.

Oznaczanie zawartości ołowiu w olejach i tłuszczach roślinnych oraz zwierzęcych metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze sprzężoną indukcyjnie plazmą.

PN-A-86939-6

Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie zawartości metali ciężkich metodą atomowej spektrometrii emisyjnej. Oznaczanie zawartości niklu.

Oznaczania zawartości niklu w olejach i tłuszczach roślinnych oraz zwierzęcych metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze sprzężoną indukcyjnie plazmą.

PN-A-86939-7

Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie zawartości metali ciężkich metoda atomowej spektrometrii emisyjnej. Oznaczanie zawartości kadmu.

Oznaczania zawartości kadmu w olejach i tłuszczach roślinnych oraz zwierzęcych metoda atomowej spektrometrii emisyjnej sprzężonej z indukcyjnie wzbudzoną plazmą.

 

AGRO FOOD SPÓŁKA AKCYJNA ul. Żarnowiecka 56, 42-436 Pilica, POLSKA
Telefon: +48 032 265 12 40, Fax: +48 032 265 12 39
e-mail: aft@aft.com.pl ; Web Site: www.aft.com.pl