MIĘSO I PRZETWORY- BADANIA

MIĘSO I PRZETWORY- BADANIA.

PN-A-82055-1

Badania mikrobiologiczne. Zakres normy i postanowienia ogólne.

Wykaz arkuszy norm, podających metody badań mikrobiologicznych mięsa i przetworów mięsnych oraz postanowienia ogólne.

PN-A-82055-2

Badania mikrobiologiczne. Ogólne zasady badań.

Ogólne zasady badań mikrobiologicznych mięsa i przetworów mięsnych w zakresie: wymagań dotyczących wyposażenia laboratorium, przygotowania sprzętu i szkół do badań, zasad przygotowania pożywek, roztworów i płynów, badań mikroskopowych.

PN-A-82055-3

Badania mikrobiologiczne. Przegotowywanie próbek i rozcieńczeń.

Zasady przygotowywania próbki, pierwszego rozcieńczenia oraz dalszych rozcieńczeń do badań mikrobiologicznych mięsa i przetworów mięsnych.

PN-A-82055-4

Badania mikrobiologiczne. Badanie szczelności konserw hermetycznie zamkniętych.

Badanie szczelności konserw hermetycznie zamkniętych.

PN-A-82055-5

Badania mikrobiologiczne. Badanie trwałości konserw metoda termostatową.

Badanie trwałości konserw metoda termostatową.

PN-A-82055-6

Badania mikrobiologiczne. Oznaczenie ogólnej liczby drobnoustrojów.

Oznaczenie ogólnej liczby drobnoustrojów metodą płytkową w mięsie i przetworach mięsnych.

PN-A-82055-8

Badania mikrobiologiczne. Wykrywanie obecności pałeczek z rodzaju Salmonella.

Wykrywanie obecności pałeczek z rodzaju Salmonella w 25 g. mięsa i przetworów mięsnych.

PN-A-82055-9

Badania mikrobiologiczne. Wykrywanie obecności i oznaczanie liczby Staphylococcus ureus.

Wykrywanie obecności i oznaczanie liczby Staphylococcus ureus w 1g lub 1 ml mięsa i przetworów mięsnych.

PN-A-82055-16

Badania mikrobiologiczne. Oznaczanie liczby drożdży i pleśni.

Oznaczanie liczby drożdży i pleśni metoda płytkową w mięsie i przetworach mięsnych.

PN-A-82055-19

Badania mikrobiologiczne. Oznaczanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni urządzeń, sprzętów, pomieszczeń oraz opakowań i rak pracowników.

Oznaczenia zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni przed rozpoczęciem produkcji w ramach kontroli higieniczno- sanitarnej zakładu oraz w czasie procesu produkcyjnego, a także do oceny skuteczności oceny środków dezynfekcyjnych i myjąco- dezynfekcyjnych w warunkach produkcyjnych.

PN-ISO 936

Oznaczanie popiołu całkowitego.

Metoda oznaczania popiołu całkowitego we wszystkich rodzajach mięsa i przetworach mięsnych, włączając drób.

PN-ISO 1442

Oznaczanie zawartości wody (metoda odwoławcza).

Metoda odwoławcza oznaczania zawartości wody w mięsie i przetworach mięsnych.

PN-ISO 1444

Oznaczanie zawartości tłuszczu wolnego.

Metoda ekstrakcyjna oznaczania zawartości tłuszczu wolnego w mięsie i przetworach mięsnych.

PN-ISO 3100-1

Pobieranie i przygotowanie próbek do badań.

Ogólne wskazówki oraz szczegółowe procedury pobierania próbek pierwotnych mięsa i przetworów mięsnych.

PN-ISO 3496

Oznaczanie zawartości hydroksyproliny.

Metoda oznaczania zawartości hydroksproliny we wszystkich rodzajach mięsa i przetworów mięsnych, włączając drób.

PN-ISO2294

Oznaczanie zawartości fosforu całkowitego (metoda odwoławcza)

Metoda odwoławcza oznaczania zawartości fosforu całkowitego w mięsie i w przetworach mięsnych.

PN-65 A-82000

Mięso i podroby zwierząt rzeźnych. Wspólne wymagania i badania.

Wymagania i badania dla mięsa i podrobów świeżych, mrożonych i rozmrożonych, przeznaczonych do spożycia.

PN-A-82009

Mięso mielone.

Wymagania i badania dotyczące mięsa mielonego.

PN-A-82010

Hamburgery.

Wymagania i badania dotyczące hamburgerów.

PN-A-82014

Mięso bez kości do produkcji przetworów z mięsa rozdrobnionego.

Wymagania i badania mięsa bez kości, otrzymanego wykrawania tusz, półtusz i ćwierćtusz zwierząt rzeźnych lub z obróbki uzupełniającej, bądź tez wykrawania części zasadniczych, przeznaczonego do produkcji przetworów z mięsa rozdrobnionego.

PN-A-82022

Konserwy mięsne.

Wymagania i metody badań konserw mięsnych oraz pakowanie, znakowanie, przechowywanie i transport.

PN-A-75043

Przetwory dla dzieci. Konserwy. Pobieranie próbek i metody badań.

Metody badań organoleptycznych, fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych konserw dla dzieci.

PN-A-82108

Osłonki białkowe do wędlin. Pobieranie próbek i oznaczanie cech fizykochemicznych.

Pobierania próbek i oznaczania cech fizykochemicznych osłonek białkowych przeznaczonych do produkcji wędlin.

PN-A-82060

Oznaczanie zawartości fosforu.

Ilościowego oznaczania fosforu ogólnego w mięsie i przetworach mięsnych, w tym drobiowych.

PN-ISO 13730

Oznaczanie zawartości fosforu całkowitego. Metoda spektrofotometryczna.

Metoda oznaczania zawartości fosforu całkowitego we wszystkich rodzajach mięsa i przetworach mięsnych łącznie z drobiem.

PN-A-82247

Masa tłuszczowo- białkowa z mechanicznego odmięśniania kości.

Wymagania i metody badań masy tłuszczowo- białkowej z mechanicznego odmięśniania kości oraz sposobów pakowania, znakowania, przechowywania, transportu.

PN-A-86520

Produkty drobiarskie. Tuszki drobiowe.

Wymagania i metody badań dotyczące schłodzonych, mrożonych lub głęboko mrożonych tuszek drobiowych, przeznaczonych do obrotu.

PN-A-86527

Produkty drobiarskie. Półprodukty z surowego mięsa drobiowego. Wymagania i metody badań

Wymagania i metody badań dotyczące chłodzonych lub mrożonych półproduktów z surowego mięsa drobiowego, przeznaczonych do obrotu towarowego.

AGRO FOOD SPÓŁKA AKCYJNA ul. Żarnowiecka 56, 42-436 Pilica, POLSKA
Telefon: +48 032 265 12 40, Fax: +48 032 265 12 39
e-mail: aft@aft.com.pl ; Web Site: www.aft.com.pl