O firmieOfertaPrawodawstwoAromatyKontaktNowościReceptury aplikacyjne  
 
 
PRAWO
USTAWY
 

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia ( Dz.U.2005 nr 178 poz. 1480)
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. 2007 Nr 137, poz. 966)
 
Ustawa z dnia 17 października 2003r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 199, poz. 1938)
 
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwa żywności i żywienia (Dz.U. 2006 Nr 171, poz. 1225)
 
Ustawa z dnia 30 października 2003r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2003 Nr 208, poz. 2020)
 
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. 1997 Nr 96, poz. 593)
 
Ustawa z dnia 8 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywnosci i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 Nr 21, poz. 105)  
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz.U. z 2011 r. Nr 115, poz. 672)
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (Dz.U. 2007r. Nr 196, poz. 1425)
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności(Dz.U. z 2010 r. Nr 174, poz. 1184)
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz.U. z 2007 r. Nr 80, poz. 545)
 
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 1985 r. Nr 12, poz. 49)
 
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U. 2004 Nr 96, poz. 959)
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie napromieniowania żywności promieniowaniem jonizującym (Dz.U. z 2007 r. Nr 121, poz. 841)
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 232, poz. 1525)
 
 
 
Lista ustaw uchylonych na mocy ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz.U. Nr 171, poz. 1225)
 
Ustawa z dnia 6 września 2001r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnoscią (Dz.U. r 128, poz. 1408)
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancji dodatkowych, substancjach pomagających w przetworzeniu albo na powierzchni żywności (Dz.U. 2004 Nr. 120, poz 1257)
 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substanchach dodatkowych pomagających w przetworzeniu albo na powierzchni żywności (Dz.U. 2005 Nr. 2, poz 9)
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań higienicznych i sanitarnych obowiązujących w handlu obwoźnym środkami spożywczymi oraz wykazu artykułów, które nie mogą być wprowadzane do obrotu w handlu obwoźnym (Dz.U. 2003r. Nr 21, poz 182)
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności (Dz.U. z 2003 r. Nr 21, poz. 179)
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2003r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej  w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia niewłasciwej jakości zdrowotnej środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności (Dz.U. Nr 7, poz 91)
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności (Dz.U. Nr 37, poz. 326)
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia niewłaściwej jakości zdrowotnej środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności (Dz.U. Nr 35, poz. 301)
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania urzędowej kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w procesie produkcji i w obrocie (Dz.U. Nr 52, poz. 465)
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w roślinach, u zwierząt, w tkankach lub narządach zwierząt po uboju i w środkach spożywczych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego (Dz.U. Nr 97, poz. 884)
 
 
 
Lista ustaw uchylonych na mocy  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmiany ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2003 Nr 208, poz. 2020)
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie warunków sanitarnych i higienicznych w obrocie środkami sprzedawanymi luzem, łatwo psującymi się dietetycznymi środkami spożywczymi, sypkimi i nieopakowanymi środkami spożywczymi oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi środkami (Dz.U. Nr. 234. poz.  1976)
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002r. w sprawie kwalifikacji w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji lub w obrocie żywnością (Dz.U.2003, Nr 27, poz. 233)
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków chemicznych stosowanych przy uprawie, ochronie, przechowywaniu i przewozie roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni bez szkody dla zdrowia lub życia człowieka (Dz.U. z 2003 r. Nr 21, poz. 177)
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółnego zakresu i metod wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywnosci i przestrzeganiu zasad higieny w procesie produkcji w zakładach produkcyjnych lub wprowadzających żywność do obrotu (Dz.U. 2003, Nr. 6, poz. 77)
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególnych warunków sanitarnych oraz wymagań w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji lub w obrocie naturalnymi wodami mineralnymi i naturalnymi wodami źródlanymi (Dz.U. Nr 89, poz. 842)